TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA

TOPOGRAPHY

TOPOGRAPHIE

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

ARCHITECTURE

ARQUITECTURE

Els camps que abraça la professió d'Arquitecte Tècnic ofereixen un ampli ventall d'ofertes de serveis en tots els apartats que configuren el procés arquitectònic i constructiu, des dels treballs de topografia previs a la realització del projecte, els cálculs estructurals del projecte executiu, l'amidament de les partides d'obra i la direcció de les obres. Alhora existeixen múltiples tasques relacionades amb l'Administració, amb la diagnosi de patologies en edificis, la seguretat a les obres, la gestió de residus i d'altres pels quals cal la intervenció d'un tècnic especialitzat.

A continuació us detallem la majoria de serveis que oferim en cada apartat, essent el vantall encara més ampli.No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta.

Els nostres serveis

- Direcció d'obres

- Control de qualitat

- Coordinació de seguretat d'obra

- Amidaments i relacions valorades

- Projectes de rehabilitació o reforma

- Projectes de coberts i magatzems

- Rehabilitació de façanes

- Projectes per a instal.lació d'aparells elevadors

- Estudis de supressió de barreres arquitectòniques

- Projectes de segregació de finques

- Delineació de plànols

- Aixecament de plànols d'edificacions existents

- Estudis patològics

- Aixecament de plànols topogràfics
- Amidament de terrenys, parcel.les i solars
- Replanteig d'obra
- Determinació de superfícies
- Determinació de llindars
- Cubicatge de terres

Dins de l'àmbit de la gestió oferim la nostra experiència a professionals, comunitats de veïns i  particulars per resoldre aspectes referents a tràmits, redacció de documentació i estudis diversos.

- Certificats d'habitabilitat i tramitació de cèdula d'Habitabilitat
- Informes pericials
- Diagnòstic de patologies a les edificacions
- Llistat de partides d'obra per a reformes sense necessitat  

   de projecte
- Comparatius de pressupostos d'obres
- Projectes de segregació de solars o edificacions
- Redacció de plànols per a cadastre, notaries, registre
- Estudis de viabiliat
- Estudis de seguretat i plans de seguretat
- Plans de gestió de residus

 

Per tal d'aconseguir un disseny estructural el màxim d'eficient col.laborem amb l'arquitecte des de l'inici de redacció del projecte, i d'aquesta manera eliminem modificacions posteriors a causa de necessitats estructurals.
Els nostres treballs dins l'àmbit del càlcul d'estructures comprenen:
- Fonamentacions superficials
- Murs de contenció
- Estructures amb sostre unidireccionals
- Estructures amb sostres bidireccionals
- Reforços en obres de rehabilitació o reformes
- Estructures metàl.liques
- Estructures mixtes i sostres col.laborants
Els treballs de càlcul comprenen el lliurament de tots els plànols i detalls necessaris per a l'execució de l'estructura, la redacció de les memòries de càlcul segons les normatives vigents i la relació de l'estat d'amidaments de totes les partides d'execució de l'estructura.

GESTIÓ

GESTIÓN

MANAGEMENT

GESTION

CÀLCUL ESTRUCTURAL

CÁLCULO ESTRUCTURAL

STRUCTURES

STRUCTURES

DISSENY

DISEÑO

DESIGN

CONCEPTION

Oferim també serveis a privats que vulguin un disseny personalitzat dels mobles de casa seva: sales d'estar, habitacions, cuines...on ajustem els mobiliari a l'estança o habitació de què disposeu. El nostre treball es presenta amb una imatge fotorealística del resultat final, per tal que, abans d'encarregar la seva fabricació, estigueu convençuts del resultat final. 

Feu click aquí per veure exemples de treballs realitzats!

Carrer Abellerols, 17    17150-Sant Gregori (Girona)      Tel. 629 866 774

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now